Ban Quản Trị

CEO

MR LÊ ĐÌNH TÙNG

Trợ Lý CEO

Mrs HỒ THỊ NHƯ NGỌC

Giám Đốc Tài Chính

Mrs NGUYỄN THỊ LINH

Trưởng phòng kiểm soát Hợp Đồng - Thanh Toán

Mr TRƯƠNG QUỐC HƯNG

Trưởng phòng triển khai 2D

Mr TRẦN PHONG PHI

Trưởng phòng dự toán

Mr TÔN ĐỨC HUỲNH